Polityka prywatności (RODO)

Obowiązująca Administratora Andrzeja Łukasika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Języka Angielskiego English Town Andrzej Łukasik, ul. Staszica 1/221, 25-008 Kielce.

1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis: www.englishtownkielce.com oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

2. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Łukasik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Języka Angielskiego English Town Andrzej Łukasik, ul. Staszica 1/221, 25-008 Kielce. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:

a) Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe - w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,

b) Dane o szczególnych charakterze (dane wrażliwe) – w zgodzie z art. 9 RODO, tj. gdy osoba której dane te dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

c) Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą,

d) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,

e) Cookies –wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest w dobrowolna. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie,

  2. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań na twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy,

  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym przetwarzania niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez Administratora, przesyłania informacji handlowych zgodnie z wymaganiami i zastrzeżeniami ustawy z 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

5. Dane osobowe dotyczące osoby, która nie ukończyła 16 roku życia są przekazywane przez Administratora i przez niego przetwarzane w zgodzie z art. 8 RODO, tj. na podstawie zgody, którą wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

6. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dotyczące go dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.

7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.

8. Dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, w tym w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla, których Administrator je pozyskał lub w inny sposób przetworzył, a w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzanie to będzie dokonywane także do czasu odwołania zgody.

9. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:

  1. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,

  2. jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

  3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, jak np. zajęcia dydaktyczne, szkolenia, wykonanie tłumaczenia.

11. Na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Administrator zamieszcza w swojej bazie danych dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i danych teleadresowych, w tym e-mail osób korzystających z ich usług w celu zapewnienia Administratorowi możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z tymi osobami w celach informacyjno-promocyjnych, w tym w postaci newsletter.

12. Każdy Kontrahent/Usługobiorca/Interesant jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

13. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

14. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim oraz nie prowadzimy ich sprzedaży. Odstępstwem od zasady nieudostępniania mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również inne w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o powierzeniu danych.

15. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz. U. z 2018, poz. 883 należy przesłać e–mail pod adres: englishtownkielce@gmail.com lub listem poleconym na adres: Szkoła Języka Angielskiego ENGLISH TOWN Andrzej Łukasik, ul. Staszica 1/221, 25-008 Kielce.

16. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.